VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

 • Bestelling via de internetsite van Middelheim Promotors houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk via schriftelijke contracten ondertekend door zowel Middelheim Promotors als de klant en zijn slechts van toepassing voor de daarin opgenoemde punten. Alle overige punten van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele tussenpersonen van Middelheim Promotors en op eventuele tussenpersonen van de klant.
 • Deze algemene voorwaarden gelden niet voor offline verkopen. In deze kontekst gelden specifieke algemene voorwaarden, welke worden opgenomen in afzonderlijke afspraken of contracten per opdracht of per klant. Voor meer informatie hieromtrent raden wij aan contact op te nemen via info@middelheimpromotors.be

Aangeboden artikelen en prijzen

 • Voorafgaand aan de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant, deelt Middelheim Promotors aan de klant alle nodige informatie mee m.b.t. de door de klant bestelde artikelen.
 • De artikelen worden op de website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande alle voorzorgen, zich toch een fout voordoen, of bijvoorbeeld een kleurverschil, dan kan Middelheim Promotors hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op scherm kunnen afwijken van de realiteit.
 • De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing.Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke voorziene B.T.W.
 • Voor de verzending van de lidkaarten doet Middelheim Promotors beroep op bPost. Er zullen hiervoor geen aparte verzendingskosten worden aangerekend.

Informatie door de klant

 • De klant is ertoe gehouden alle informatie aan Middelheim Promotors mede te delen die Middelheim Promotors nodig acht om een vlotte en correcte afhandeling van de bestelling te verwezenlijken.
 • Hiertoe zal Middelheim Promotors de velden van de E-shop van Middelheim Promotors aanduiden die verplicht dienen te worden ingevuld opdat de bestelling kan plaatsvinden.
 • De klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.

De bestelling

Sluiting van de bestelling

 • De bestelling bestaat vanaf de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant aan Middelheim Promotors.
 • Middelheim Promotors behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien :
  – de klant onjuiste, onvolledige en/of valse gegevens heeft geleverd;
  -er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van niet-betaling en/of fraude door de klant;
  -vorige bestelling(en) onbetaald zijn gebleven om gelijk welke reden.

Garantie voor de klant-consument

 • Op basis van de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. verkoop aan de consument, beschikt de klant-consument over een wettelijke garantie.
 • De klant erkent dat, om van de rechten te kunnen genieten die aan deze wettelijke garantie zijn verbonden, hij aan MAS Shop de leveringsbon dient voor te leggen.

Verzakingsrecht – voorwaarden en uitoefeningswijze

 • De klant, die de artikelen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden wenst te gebruiken, heeft het recht aan Middelheim Promotors mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen.
 • Indien de klant afziet van de aankoop van de bestelde artikelen, en dit binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen, dan dient de klant de reeds geleverde lidkaart in ongeopende staat binnen de 10 werkdagen na de levering terug te sturen aan Middelheim Promotors, en dit volgens de modaliteiten zoals deze worden gecommuniceerd per e-mail aan de klant door Middelheim Promotors.
 • De klant erkent dat de kosten en het risico van terugzending ten zijne laste zijn.
 • Enkel bij terugzending van de lidkaart in ongeopende staat, binnen bovenvermelde termijn en volgens de modaliteiten zoals gecommuniceerd door Middelheim Promotors, zal Middelheim Promotors, nadat het de lidkaart heeft ontvangen, het door de klant voorafbetaalde bedrag terugbetalen, en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de lidkaart door Middelheim Promotors.

Levertijd – adres – wijze van de bestelling

 • In België verbindt Middelheim Promotors zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 15 werkdagen.
  – Voor leveringen in het buitenland moet rekening gehouden worden met een leveringstermijn van een 25-tal werkdagen.
  – Deze leveringstermijn wordt ter goeder trouw aangegeven, doch zonder waarborg.
  – In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot een annulatie van de bestelling en/of schadevergoeding.
 • Middelheim Promotors levert de door de klant bestelde lidkaart op het door hem opgegeven leveringsadres.
  – Indien geen aflevering mogelijk is of indien de klant weigert de zending in ontvangst te nemen, contacteert Middelheim Promotors de klant voor overleg.
  – Alle kosten verbonden aan een hernieuwde aanbieding, vernietiging of terugzending zullen aan de klant aangerekend worden.
  – Indien een zending niet kan afgeleverd worden omdat het adres van de klant onjuist of onvolledig blijkt, zal Middelheim Promotors de klant contacteren en trachten het juiste adres te vinden.
  – Extra kosten verbonden aan de aflevering op een adres dat verschilt van het door de klant aanvankelijk opgegeven adres worden in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden – eventuele terugbetaling en facturering

 • De door de klant bestelde artikelen dienen voorafgaand aan de levering betaald te worden.
 • Deze betaling kan geschieden via creditcard en dit op volgende wijze :
  – de klant bestelt de door hem gewenste lidkaart;
  – de klant betaalt het bedrag van desbetreffende lidkaart via creditcard.
 • Indien om gelijk welke reden de bestelling alsnog niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag hem zo vlug mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na betaling, teruggestort.
 • Enkel klanten die naar aanleiding van de bestelling een ondernemingsnummer opgeven, ontvangen een factuur voor de bestelde artikelen.

Bescherming van het privé-leven

 • Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door Middelheim Promotors of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Middelheim Promotors, of haar dienstverleners samenwerken wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.
 • Telkens wanneer Middelheim Promotors persoonsgegevens doorgeeft aan derden mogen deze derden deze persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken.
 • Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Middelheim Promotors hen oplegt, waardoor de bescherming van de privacy is gewaarborgd.
 • Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Middelheim Promotors uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden.
 • Wanneer dit nodig is om het advertentiesysteem te beheren, kunnen Uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met Middelheim Promotors of zijn dienstverleners.
 • Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, de mededeling verkrijgen of de verbetering vragen van zijn gegevens die door Middelheim Promotors verwerkt worden door een gedagtekende en ondertekende brief te richten tot Middelheim Promotors.
 • Hij kan zich ook, door zich tot deze klantendienst te richten, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn persoons –en verkeersgegevens met het oog op direct marketing.

Nietigheid

 • De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van de bestelling laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de bestelling onverlet, behalve indien de bestelling zonder deze clausule geen voortgang kan vinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en op alle bestellingen.
 • In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.