Als Middelheim Promotor geniet u heel wat voordelen!


Middelheim Museum Young Artists Prize

Inschrijven, inscrire, anmelden, register? MMYAP!

Texte français: voir plus loin.

Deutsche version: siehe weiter.

English version:see furtheron

 

Inleiding

Voor de tweede maal organiseert de vriendenvereniging van het Middelheimmuseum, de Middelheim Promotors vzw, ditmaal met de steun van de Koning Boudewijnstichting, een creatiewedstrijd voor kunst in openlucht. Daarmee wenst zij jong talent te ondersteunen en de creatie van werk in openlucht te bevorderen.

Deelnemers stellen een oorspronkelijk werk voor dat nog gecreëerd moet worden. Het ontwerp moet na de selectie gerealiseerd kunnen worden binnen een tijdspanne van 5 maanden.

Alle beeldend kunstenaars die in België wonen en nog geen 30 jaar oud zijn op 1 januari 2018, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

Onder ‘kunstenaar’ wordt verstaan: één of meer personen die aan één ontwerp werken. In dit laatste geval moet minstens één van de deelnemers in België wonen en moeten alle deelnemers aan de leeftijdsgrens beantwoorden.

Reglement

1. Inschrijving

2. Selectieprocedure

3. Deelname

4. Plaatsing en weghalen van het kunstwerk

5. Prijzen

6. Auteursrechten

7. Aansprakelijkheid

8. Varia

9. Aanvaarding reglement

 

1. Inschrijving

De inschrijvingsperiode loopt van 15 mei tot 1 december 2017.

De kunstenaar dient het dossier ten laatste op 1 december 2017 in te dienen in het Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen of via e-mail yap@stad.antwerpen.be  Laattijdig ingediende dossiers worden uit de wedstrijd geweerd.

2. Selectieprocedure

De wedstrijd bestaat uit 2 fases.

In fase 1 worden drie laureaten geselecteerd die een budget krijgen om hun ontwerp te realiseren. Deze werken zullen vervolgens tentoongesteld worden in het Middelheimmuseum.

In fase 2 kiest de jury hieruit één winnaar.

De samenstelling van de jury wordt bekendgemaakt op de website www.middelheimpromotors.be

Fase 1 : 1 december 2017 – 15 januari 2018

 • De jury selecteert drie creatiedossiers: de drie laureaten ontvangen het bedrag dat zij in hun begroting hebben voorzien voor de realisatie van hun werk in het Middelheimmuseum met een maximum van 5.000 EUR, BTW inclusief.
 • De drie geselecteerde ontwerpen worden per e-mail bekendgemaakt en gepubliceerd op de website (www.middelheimpromotors.be), op 12 januari 2018. Alle deelnemers worden per e-mail verwittigd van de uitslag.

Fase 2 : 15 januari 2018 – 15 juni 2018

 • De drie geselecteerde ontwerpen moeten gerealiseerd zijn tegen 15 juni 2018.
 • Deze drie werken worden vanaf 15 juni 2018 gedurende 6 maanden tentoongesteld in het Middelheimmuseum.
 • Uit de drie gerealiseerde werken kiest de jury één winnaar.
 • De winnaar wordt bekendgemaakt in het Middelheimmuseum op 23 juni 2018 en ontvangt een prijs van 5.000 EUR.

3. Deelnemingsvoorwaarden

Er kan deelgenomen worden aan deze wedstrijd in alle vormen van beeldende kunst. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient de kunstenaar een dossier in dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • een volledig ingevuld inschrijvingsformulier
 • een artistiek voorstel (max. 600 woorden / max. 2 MB) voor een duurzaam werk dat tenminste 6 maanden in de openlucht tentoongesteld kan worden
 • een technisch dossier in verband met de realisatie van het voorstel (max. 350 woorden / max. 2 MB)
 • een gedetailleerde begroting in verband met de realisatie van het voorstel, inclusief het vervoer van het werk
 • portfolio van concepten en gerealiseerde kunstwerken (max. 350 woorden / max. 10 MB via WeTransfer verstuurd)
 • een voorstel voor een duurzaam werk dat tenminste 6 maanden in de openlucht tentoongesteld kan worden
 • kopie identiteitsbewijs: de kunstenaar is op 1 januari 2018 niet ouder dan 30 jaar. De persoonsgegevens zullen enkel en alleen worden gebruikt voor de toepassing van dit wedstrijdreglement.
 • een bewijs van woonst
 • in geval van specifieke locatie, contact opnemen met het Middelheimmuseum
 • onvolledige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
 • BELANGRIJK! Voeg in een meegezonden tekstdocument voor elke foto of video de volgende informatie toe: naam kunstenaar – titel werk – jaartal werk.

4. Plaatsing en weghalen van het kunstwerk

 • De deelnemers dragen zelf de kosten voor het transporteren, plaatsen en weghalen van het kunstwerk.
 • De plaatsing van het kunstwerk gebeurt in overleg met het Middelheimmuseum en dient voor 15 juni 2018 te gebeuren gedurende de reguliere openingstijden van het Middelheimmuseum. Het staat de kunstenaars vrij om voor die tijd het terrein te komen bekijken tijdens de reguliere openingstijden.
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de kunstwerken, dienen zelf voor hulp en gereedschappen te zorgen en hierover te communiceren met het Middelheimmuseum: sven.aertgeerts@stad.antwerpen.be & 03/288.33.74
 • Het kunstwerk dient van 15 juni 2018 tot 15 december 2018 tentoongesteld te worden.
 • Het kunstwerk dient ten laatste op 31 december 2018 te worden weggehaald (tijdens de reguliere openingstijden van het Middelheimmuseum).

5. Prijzen

 • De drie door de jury geselecteerde laureaten ontvangen het bedrag dat zij in hun begroting hebben voorzien voor de realisatie van hun werk in het Middelheimmuseum met een maximum van 5.000 EUR, BTW inclusief, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
 • De winnaar ontvangt een prijs van 5.000 EUR.
 • Ledenprijs: ook de leden van de vzw Middelheim Promotors kiezen een winnaar onder de drie laureaten. Aan deze winnaar wordt een publicatie gewijd in een erkend kunsttijdschrift.

6. Auteursrechten

 • Door zijn inschrijving verklaart de kunstenaar dat hij de intellectuele rechten bezit van het ingeschreven voorstel en werk.
 • De kunstenaar verleent toestemming aan de Stad Antwerpen, aan Middelheim Promotors vzw, aan de Koning Boudewijnstichting en aan de sponsors van de wedstrijd om opnames en/of afbeeldingen te maken van het werk(en) op film, video, foto of eender welke beelddrager, om deze opnames geheel of gedeeltelijk te publiceren, tentoon te stellen, te printen of op andere manieren te gebruiken zonder dat hiervoor enige bijkomende vergoeding van auteursrechtelijke of van welke aard dan ook verschuldigd is. De opnames en/of afbeeldingen kunnen eveneens gebruikt worden voor de promotie en/of de organisatie van de wedstrijd in alle media.
 • De kunstenaar vrijwaart door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier de Stad Antwerpen en Middelheim Promotors vzw voor elke aanspraak van derden in dit verband.
 • De organisator en de sponsors hebben niet het recht afbeeldingen van het werk te commercialiseren of te gebruiken buiten de boven opgesomde gevallen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kunstenaar.
 • De kunstenaar vrijwaart door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier de Stad Antwerpen en Middelheim Promotors vzw voor elke aanspraak van derden in dit verband.
 • De werken blijven tijdens de wedstrijd eigendom van de kunstenaars. Het opnemen van de werken in de collectie van het Middelheimmuseum gebeurt in voorkomend geval volgens een afzonderlijke onderhandelingsprocedure met de museumdirectie en staat los van de wedstrijd.
 • In geval van misbruik of bedrog wordt het ontwerp van de deelnemer uit de wedstrijd geweerd. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de kunstenaar de aansprakelijkheid in geval van misbruik of bedrog, evenals dat in geen geval de organisator verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor dit misbruik of dit bedrog.

7. Aansprakelijkheid

 • De kunstenaar staat zelf in voor de verzekering van zijn of haar risico’s. De medewerking en tussenkomst van de Stad Antwerpen en haar personeel en Middelheim Promotors vzw zal niet kunnen worden ingeroepen om gehele of gedeeltelijke kwijting van aansprakelijkheid te bekomen.
 • De Stad Antwerpen verzekert het werk van de kunstenaar gedurende de tentoonstelling voor de risico’s verbonden aan het tentoonstellen van het werk.

8. Varia

 • Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als deel van het wedstrijdreglement. Over het wedstrijdreglement, het selecteren van de laureaten en het toekennen van de prijzen wordt geen correspondentie gevoerd.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om (een deel van) de organisatie van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden.
 • Tegen de samenstelling en de beslissingen van de jury kan geen bezwaar worden ingediend en er wordt niet over gecorrespondeerd.

9. Aanvaarding reglement

Door in te schrijven voor de Middelheim Museum Young Artists Prize aanvaarden de deelnemende kunstenaars de bepalingen van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.

 

 

 

 

           Middelheim Museum Young Artists Prize

             Cliquez-ici pour le fomulaire d’inscription!

 

Introduction

 

 

Middelheim Museum Art Prize est une organisation de l’ asbl Middelheim Promotors avec le soutien de la  Fondation Roi Baudouin.

Pour la deuxième fois  l’asbl Middelheim Promotors -l’association des amis du Musée Middelheim-,  cette fois avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin , organise un concours de création d’art en plein air. En organisant ce concours, l’association souhaite soutenir les jeunes talents et promouvoir la création d’œuvres en plein air.

Les participants présentent une œuvre originale qui doit encore être créée. Le projet doit pouvoir être réalisé dans un délai de cinq  mois  suivant la sélection .

Tous les artistes visuels qui résident en Belgique et sont âgés de moins de 30 ans à la date du 1er janvier 2018  peuvent participer à ce concours.

On comprend par « artiste »  une ou plusieurs personnes qui travaillent à un projet. Dans ce dernier cas , au moins un des participants doit résider en Belgique  et tous les participants doivent répondre à la limite d’âge.

 

Règlement

1.Inscription

2.Procédure de sélection

3.Conditions de participation

4.Mise en place et enlèvement des œuvres

5.Prix

6.Droits d’auteur

7.Responsabilité

8. Divers

9. Acceptation du règlement 

 

1. Inscription

La période d’inscription s’étend du 15 mai au 1 décembre 2017.

L’artiste est tenu d’introduire le dossier au plus tard le 15 octobre 2017 auprès du Musée Middelheim situé Middelheimlaan 61, 2020 Anvers ou par mail à l’adresse  yap@stad.antwerpen.be.

Les dossiers introduits en retard seront exclus du concours.

2. La procédure de sélection

Le concours se déroule en deux phases : durant la phase 1, trois lauréats seront sélectionnés  qui recevront un budget pour réaliser leur  projet . Ces œuvres seront ensuite exposées au Musée Middelheim . Pendant la Phase 2 le jury choisira le vainqueur parmi les lauréats.

La composition du jury sera annoncée sur le site  www.middelheimpromotors.be

Phase 1 (1 décembre 2017 au 15 janvier 2018)

 • Le jury sélectionne trois dossiers de création parmi les dossiers présentés : ces trois lauréats reçoivent le montant qu’ils ont prévu dans leur budget pour réaliser leur œuvre au Musée Middelheim ; le montant maximal est de 5 000 euros, TVA compris
 • Les trois projets sélectionnés seront annoncés par e-mail et publiés sur le site Internet (www.middelheimpromotors.be),  le 12 janvier 2018.  Tous les participants seront prévenus  du résultat par e-mail.

Phase 2 (15 janvier -15 juin)

 • Les trois projets sélectionnés doivent être réalisés pour le 15 juin 2018.
 • Les trois œuvres seront exposées pendant six mois au Musée Middelheim à partir du 15 juin 2018.
 • Le jury choisira un vainqueur parmi les artistes ayant réalisé ces trois œuvres.
 • Le vainqueur sera annoncé au Musée Middelheim le 23 juin 2018 et recevra un prix de 5 000 euro 

3.Conditions de  participation

Le concours est ouvert à toutes les formes d’art possibles. Pour participer au concours, l’artiste soumet un dossier qui répond aux conditions suivantes :

 • un formulaire d’inscription entièrement complété ;
 • une proposition artistique (maximum 600 mots / 2 MB)  pour une oeuvre durable qui pourra être exposée en plein air durant au moins 6 mois.
 • un dossier technique relatif à la réalisation de la proposition (maximum 350 mots / 2 MB) ;
 • un budget détaillé relatif à la réalisation de la proposition, y compris le transport de l’œuvre ;
 • un portfolio de concepts et d’œuvres d’art réalisées (maximum 350 mots / 10 MB, envoyé par WeTransfer) ;
 • une copie d’une pièce d’identité : l’artiste ne peut avoir atteint l’âge de 30 ans au 1er janvier 2018. *Les données personnelles seront utilisées exclusivement dans le cadre de l’application de ce règlement de concours ;
 • une attestation de domiciliation;

En cas d’emplacement spécifique, contacter le Musée Middelheim. Les inscriptions incomplètes ne seront pas traitées.

IMPORTANT ! Pour chaque photo ou vidéo, indiquez l’information suivante dans un document  que  vous annexerez à l’envoi : nom de l’artiste – titre de l’œuvre – année de réalisation de l’œuvre.

4. Mise en place et enlèvement de l’œuvre d’art

 • Les participants prennent en charge les frais de transport, de mise en place et d’enlèvement de l’œuvre d’art.
 • La mise en place de l’œuvre d’art se déroule en concertation avec le Musée Middelheim et doit avoir lieu durant les heures d’ouverture normale du musée Middelheim et ce avant le 15 juin 2018. Les artistes sont libres de venir observer le terrain avant cette échéance durant les heures d’ouverture normales.
 • Les participants sont responsables de la mise en place et de l’enlèvement de l’œuvre d’art, ils doivent se charger eux-mêmes de l’aide et/ou des outils qui leur seront nécessaires et ils doivent en informer le Musée Middelheim : sven.aertgeerts@stad.antwerpen.be & 03.288.33.74
 • L’oeuvre d’art devra être exposée du 15 juin au 15 décembre 2018.
 • L’œuvre d’art devra être enlevée au plus tard 31 décembre 2018 (durant les heures d’ouverture normales du Musée Middelheim).

5. Prix

 • Les trois lauréats sélectionnés par le jury reçoivent le montant qu’ils ont prévu dans leur budget pour la réalisation de leur œuvre au Musée Middelheim, moyennant la présentation des justificatifs adéquats ; le montant maximal est de 5 000 euros, TVA comprise.
 • Le vainqeur remporte un prix de 5 000 euros.
 • Prix des membres : les membres de l’asbl Middelheim Promotors  choisissent également un vainqueur parmi les lauréats . A ce vainqueur  une publication sera dédiée dans un magazine d’art reconnu.

6. Droits d’auteur

 • En s’inscrivant, l’artiste déclare détenir les droits de propriété intellectuelle relatifs à la proposition et à l’œuvre soumises.
 • L’artiste autorise la Ville d’Anvers , l’ASBL Middelheim Promotors, la Fondation Roi Baudouin et les sponsors du concours à enregistrer et/ou à représenter l’ les œuvre(s) sur film, en vidéo, en photo ou sur tout autre support visuel, et à publier, exposer, imprimer ou utiliser de quelque façon que ce soit ces enregistrements partiellement ou en totalité, sans qu’aucune indemnisation supplémentaire relative  aux droits d’auteur ou de quelque nature que ce soit , ne soit due. De même, les enregistrements et/ou représentations peuvent également être utilisés dans tous les médias pour la promotion et/ou l’organisation du concours.
 • En signant le formulaire d’inscription, l’artiste garantit la Ville d’Anvers , l’ASBL Middelheim Promotors  et la Fondation Roi Baudouin contre tout recours de tiers à cet égard.
 • Les organisateurs et les sponsors n’ont pas le droit de commercialiser ou d’utiliser des représentations de l’œuvre en dehors des situations énumérées ci-dessus, sans l’autorisation expresse de l’artiste.
 • Les œuvres demeurent la propriété des artistes durant le concours. L’admission des œuvres dans la collection du Musée Middelheim se déroule, le cas échéant, selon une procédure de négociation séparée avec la direction du musée et indépendamment du concours.
 • En cas d’abus ou de fraude, le projet du participant sera exclu du concours. En participant au concours, l’artiste accepte la responsabilité en cas d’abus ou de fraude, de même qu’il accepte que l’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de cet abus ou de cette fraude.
 1. Responsabilité
 • L’artiste se charge lui-même de s’assurer contre ses risques. La collaboration et l’intervention de la Ville d’Anvers et de son personnel ainsi que de l’ASBL Middelheim Promotors ne pourront être invoquées pour se décharger partiellement ou en totalité de la responsabilité.
 • La Ville d’Anvers assure l’œuvre de l’artiste durant l’exposition contre les risques liés à l’exposition de l’œuvre.
 1. Divers
 • Toutes les annonces et/ou publications supplémentaires relatives au concours sont à considérer comme faisant partie du règlement du concours. Aucune correspondance ne sera échangée à propos du règlement du concours, de la sélection des lauréats ou de l’attribution des prix.
 • L’organisateur se réserve le droit de modifier l’organisation (ou une partie de l’organisation) du concours ou de reporter, de réduire ou d’annuler le concours si les circonstances le réclament, sans qu’il puisse en être tenu pour responsable.
 • Aucun recours ne pourra être introduit et aucune correspondance ne sera échangée concernant la composition et les décisions du jury.

9. Acceptation du règlement

En s’inscrivant au Middelheim  Museum Young Artists Prize, les artistes participant au concours acceptent  inconditionnellement et dans leur totalité les dispositions du présent règlement.

 

____________________________________________________________________________________________________________

                                                                     

Middelheim Museum Young Artists Prize

Anmeldeformular:  Hier klicken.

EINLEITUNG

Organisation: Middelheim Promotors vzw mit die unterstützung von der König-Baudouin-Stiftung.

Zum zweiten Mal organisiert der Freundeskreis des Middelheim-Museums, Middelheim Promotors vzw, nun mit die unterstützung von der König-Baudouin-Stiftung, einen Wettbewerb für Kunst im Freien. Die Absicht ist, junge Talente zu fördern und das Schaffen von Kunst im Freien anzuregen.

Grundsätzliches

 • Die Teilnehmer schlagen die Gestaltung eines originalen Werkes vor, das noch geschaffen werden muss. Der Entwurf muss innerhalb von fünf Monaten ausgeführt werden können.
 • Alle bildenden Künstler, die in Belgien wohnen und am 1. Januar 2018 das 29. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können an diesem Wettbewerb teilnehmen.
 • “Künstler” bedeutet in diesem Zusammenhang: Eine oder mehrere Personen, die an einem und demselben Entwurf arbeiten. Im Falle eines gemeinschaftlichen Werkes muss mindestens einer/eine der Teilnehmer/innen in Belgien wohnen und sind alle Teilnehmer/innen der Altersgrenze unterworfen.

 

REGLEMENT

 1. Anmeldung
 2. Auswahlverfahren
 3. Zulassungsbedingungen
 4. Aufstellung und Entfernung des Kunstwerks
 5. Preise
 6. Urheberrecht
 7. Haftung
 8. Verschiedenes
 9. Anerkennung der Wettbewerbsregel

 

 1. Anmeldung
 • Die Anmeldeperiode läuft vom 15. Mai bis zum 1 Dezember 2017.

Der Künstler reicht seine Anmeldungsunterlagen spätestens am 15. Oktober 2017 ein bei Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen oder per E-Mail yap@stad.antwerpen.be . Verspätet eingereichte Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.

 1. Auswahlverfahren

Der Wettbewerb erstreckt sich über zwei Phasen. In Phase 1 werden drei Laureaten selektiert, die eine Geldsumme erhalten für die Ausführung ihres Entwurfs. Diese drei Werke werden anschließend im Mittelheimmuseum ausgestellt. In Phase 2 wählt die Jury hieraus den Gewinner.

Die Zusammenstellung der Jury wird auf der Webseite www.middelheimpromotors.be bekanntgemacht.

Phase 1 (1 Dezember bis 1. Januar 2018)

 • Die Jury selektiert drei Entwürfe. Jeder Laureat empfängt den Betrag, der in den Anmeldungsunterlagen für die Ausführung seines Werks im Middelheimmuseum vorgesehen ist, bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 € einschließlich Mehrwertsteuer.
 • Die drei selektierten Entwürfe werden per E-Mail bekanntgegeben und am 12. Januar 2018 mitgeteilt auf der Webseite www.middelheimpromotors.be . Alle Teilnehmer werden per E-Mail von dem Ergebnis benachrichtigt.

Phase 2 (15. Januar 2018 bis 15. Juni 2018)

 • Die drei selektierten Entwürfe müssen bis spätestens 15. Juni 2018 ausgeführt worden sein.
 • Unter den drei ausgeführten Werken wählt die Jury einen Gewinner aus.
 • Der Gewinner wird am 23. Juni 2018 im Middelheimmuseum bekanntgemacht und erhält einen Preis von 5.000 €.
 1. Zulassungsbedingungen

Alle Formen der plastischen Künste werden zu diesem Wettbewerb zugelassen. Zur Teilnahme an dem Wettbewerb reicht der Künstler ein Portfolio mit folgendem Inhalt ein:

 • ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular
 • einen künstlerischen Entwurf (maximal 600 Wörter / maximal 2 MB) für ein wetterbeständiges Werk, das mindestens während sechs Monaten im Freien ausgestellt werden kann
 • einen technischen Plan für die Ausführung des Entwurfs (maximal 350 Wörter, maximal 2 MB)
 • einen detaillierten Finanzierungsplan für die Ausführung des Entwurfs mit Inbegriff der Transportkosten
 • eine Übersicht von früheren Entwürfen und ausgeführten Werken (maximal 350 Wörter / maximal 10 MB via WeTransfer)
 • Fotokopie des Personalausweises, woraus hervorgeht dass der Künstler am 1. Januar 2018 noch nicht 30 Jahre alt ist Persönliche
 • Daten werden ausschließlich benutzt im Hinblick auf die Befolgung des Wettbewerbsreglements
 • eine offizielle Bestätigung des Wohnsitzes.

Falls ein spezifischer Standort des Kunstwerks im Middelheimpark gewünscht wird, bitte Kontakt aufnehmen mit dem Middelheimmuseum.

Unvollständige Anmeldungen werden nicht behandelt.

Wichtig: Kennzeichnen Sie jedes Foto oder Video mit dem Namen des Künstlers – Titel des Werks – Entstehungsjahr des Werks.

 1. Aufstellung und Entfernung des Kunstwerks
 •  Der Teilnehmer übernimmt selbst die Kosten für den Transport, die Aufstellung und die Entfernung des Kunstwerks.
 • Das Datum der Aufstellung wird abgesprochen mit dem Middelheimmuseum. Sie findet vor dem 15. Juni 2018 statt, während der regulären Öffnungszeiten. Es steht dem Künstler frei, um vorab das Terrain u besichtigen (innerhalb der Öffnungszeiten).
 • Der Künstler trägt selbst die Verantwortung für die Aufstellung und Entfernung seines Werks. Er muss auch selbst für die nötigen Hilfskräfte und Werkzeuge sorgen und sich hierfür mit dem Middelheimmuseum in Verbindung setzen.

* E-Mail: sven.aertgeerts@stad.antwerpen.be; Telefon: 03-288.33.74.

 • Das Werk muss vom 15. Juni 2018 bis 15. Dezember 2018 im Middelheimpark ausgestellt werden.
 • Das Werk muss spätestens am 31. Dezember 2018 entfernt werden (während der Öffnungszeiten).
 1. Preise
 • Die drei von der Jury ausgewählten Laureaten erhalten den Betrag, den sie in ihrem Voranschlag für die Ausführung des Kunstwerks berechnet haben, bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 € einschließlich Mehrwertsteuer. Die Unkosten müssen bewiesen werden.
 • Der Gewinner empfängt einen Preis in Höhe von 5.000 €.
 • Sonderpreis: Die Mitglieder des Freundeskreises Middelheim Promotors vzw wählen unabhängig von der Jury einen Gewinner unter den drei Laureaten. Dem von ihnen gewählten Gewinner wird eine Publikation in einer anerkannten Kunstzeitschrift gewidmet.
 1. Urheberrecht
 • Die Anmeldung impliziert dass der Künstler der persönliche Eigentümer aller Urheber- und anderen Rechte für den eingereichten Entwurf und dessen Ausführung ist.
 • Der Künstler gibt der Stadt Antwerpen, den Middelheim Promotors vzw, der König-Baudouin-Stiftung und den Sponsoren des Wettbewerbs die Zulassung um Aufnahmen und Abbildungen seines Werks auf Film, Video, Foto oder gleich welchem Bildträger zu machen, diese als Ganzes oder teilweise zu veröffentlichen, auszustellen, zu reproduzieren oder anderweitig einzusetzen ohne jegliche zusätzliche Vergütung wie Urheberrechten oder anderes. Sie können auch für die Bekanntmachung und Organisation des Wettbewerbs in allen Medien eingesetzt werden.
 • Durch die Unterzeichnung des Anmeldeformulars enthebt der Künstler die Stadt Antwerpen und die Middelheim Promotors vzw von jeglicher Forderung von Dritten.
 • Ohne die ausdrückliche Zustimmung des Künstlers sind die genannten Organisatoren und Sponsoren nicht dazu berechtigt Abbildungen des Werks für kommerzielle oder andere als die im Obigen genannten Zwecke zu verwenden.
 • Während des Wettbewerbs bleiben die Werke Eigentum des Künstlers. Die eventuelle Aufnahme eines Werks in die Sammlung des Middelheimmuseums erfordert eine besondere Verhandlungsprozedur mit der Direktion des Museums, unabhängig von dem Wettbewerb.
 • Im Falle von Missbrauch oder Betrug wird ein Entwurf von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Durch die Teilnahme am Wettbewerb übernimmt der Künstler die persönliche Verantwortlichkeit für Missbrauch und Betrug und ist er sich dessen bewusst dass die Organisatoren in keinem Fall dafür zur Rechenschaft gezogen werden können.
 1. Haftung
 • Der Künstler haftet selbst für die Versicherung seiner Risiken. Er kann sich für eine vollständige oder teilweise Deckung nicht auf eine Zusammenarbeit oder geteilte Deckung mit der Stadt Antwerpen und ihrem Personal oder den Middelheim Promotors berufen.
 • Die Stadt Antwerpen versichert das Kunstwerk für die Dauer der Ausstellung für die mit der Ausstellung verbundenen Risiken.
 1. Verschiedenes
 • Alle zusätzlichen Mitteilungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb gelten als Teil des Reglements. Über das Wettbewerbsreglement, die Auswahl der Laureaten und die Zuerkennung der Preise wird nicht korrespondiert.
 • Die Organisatoren behalten sich das Recht vor die Organisation des Wettbewerbs (oder einen Teil davon) anzupassen bzw. den Wettbewerb auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen, zu verkürzen oder zu annullieren, falls die Umstände dies erfordern, ohne dass sie hierfür zur Verantwortung gezogen werden können.
 • Gegen die Zusammenstellung der Jury und deren Entscheidungen kann keine Klage niedergelegt werden, darüber wird auch nicht korrespondiert.
 1. Anerkennung der Wettbewerbsregeln
 • Mit der Anmeldung zum Middelheim Museum Artists Prize erklären die teilnehmenden Künstler sich zur Gänze und ohne Vorbehalt einverstanden mit den Wettbewerbsbedingungen.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Middelheim Museum Young Artists Prize

Register here!

 

 

 

 

INTRODUCTION

Organised by: Middelheim Promotors vzw with the support of the King Baudouin Foundation

 

For the second time, Middelheim Promotors vzw, the association of the Friends of the Middelheim Museum, organises a creative contest for art in the open air, this time with the support of the King Baudouin Foundation. Through this contest it wishes to support young talent and promote the creation of work in the open air.

 • Participants are to propose an original work that still needs to be created. After being selected the design needs to be realised within a period of 5 months.
 • This contest is open to all visual artists under 30 years of age on 1st January 2018, residing in Belgium.
 • An ‘artist’ is one or more persons working together on the design of a single work of art. In this second case at least one of the participants must be resident in Belgium and all participants should meet the age limit requirements.

 

RULES

 1. Registration
 2. Selection Procedure
 3. Participation
 4. Placing and removing the artwork
 5. Prizes
 6. Copyrights
 7. Liability
 8. Miscallaneous
 9. Acceptance of the rule

 

 1. Registration
 • The registration period is from 15th May to 15th October 2017.

The artist must submit the file to the Middelheim Museum, Middelheimlaan 61, 2020 in Antwerp or via e-mail at yap@stad.antwerpen.be, no later than 15th October 2017. Files submitted after this date will be excluded from the contest.

 1. Selection procedure

The contest consists of two phases. In phase 1, three artists will be selected by the jury. They will each receive a budget to realise their artwork after which it will be displayed at the Middelheim Museum. In phase 2, the jury will choose a winner.

The members of the jury will be announced on the website www.middelheimpromotors.be

Phase 1 (15th October 2017 – 15th January 2018)

 • The jury will select three art projects: the three artists will receive the budget amount they have indicated for the realisation of their work in the Middelheim Museum with an upper limit of € 5,000 inclusive of VAT.
 • All participants will be notified of the jury’s decision by email. The three selected works will be announced on the website www.middelheimpromotors.be, on 12th January 2018.

Phase 2 (15th January 2018 – 15th June 2018)

 • The three selected works must be realised by 15th June 2018.
 • The three new works of art will be exhibited for six months at the Middelheim Museum as from 15th June 2018.
 • The jury will select a final winner from the three realised works.
 • The winner will be announced at the Middelheim Museum on 23rd June 2018 and will receive a cash prize of € 5,000.

 

3. Participation

The contest is open to all conceivable forms of art. To participate in the contest, the artist must prepare a file that meets the following conditions:

 • a fully completed application form;
 • an artistic proposal (max. 600 words / max. 2 MB);
 • a technical file on the realisation of the proposal (max. 350 words / max. 2 MB);
 • a detailed budget for the realisation of the proposal, including the transport of the art work;
 • a portfolio of concepts and finished works of art (max. 350 words / max. 10 MB, sent via WeTransfer);
 • a proposal for a durable work of art that can be exhibited in the open air for at least 6 months;
 • a proof of identity: the artist should not be over 30 years of age on 1st January 2018. * This personal information will be used solely for the purpose of the contest rules
 • a proof of residence;
 • in case a specific location for the proposed artwork is required, please contact the Middelheim Museum
 • incomplete applications will not be considered.
 • IMPORTANT! For each photo or video submitted, please add the following information in a text document: name of the artist – title of the work – year of creation.

 

4. Placing and removing the artwork

 • The participants will bear the costs of transporting, placing and removing the artwork.
 • Placing the artwork is done in consultation with the Middelheim Museum and must be done before 15th June 2018 and within the regular opening hours of the Middelheim Museum. The artists are welcome to inspect the site beforehand during the regular opening hours.
 • The participants are responsible for placing and removing the artwork. They should provide for the necessary assistance and tools, and communicate with the Middelheim Museum on this: sven.aertgeerts@stad.antwerpen.be & +32 3 288 33 74
 • The artwork must be exhibited permanently from 15th June 2018 to 15th December 2018.
 • The artwork must be removed at the latest on 31st December 2018 (during the regular opening hours of the Middelheim Museum).

 

5. Prizes

 • The three artists selected by the jury will receive the budget amount they have indicated for the realisation of their work in the Middelheim Museum with an upper limit of € 5,000 inclusive of VAT, upon presentation of the relevant supporting documents.
 • The winner will receive a cash prize of € 5,000.
 • The members of the Middelheim Promotors vzw will also select their favourite from the three realised art projects to be featured in a well-known art magazine.

 

 1. Copyrights
 • By registering for the contest, the artist declares that he or she owns the intellectual property rights of the registered concept and artwork.
 • The artist grants permission to the City of Antwerp and the Middelheim Promotors vzw, as well as to the King Baudouin Foundation and the sponsors of the contest, to make recordings and/or images of the work(s) by means of film, video, photo or any other image carrier, to publish, exhibit, print or otherwise use these images in whole or in part, without the need for any additional remuneration of copyright or any other kind. The recordings and/or images can also be used for the promotion and/or organisation of the contest using any form of media.
 • By signing the registration form, the artist indemnifies the City of Antwerp and the Middelheim Promotors vzw against any claims of third parties in this respect.
 • The organisers and sponsors mentioned above do not receive any rights to use images of the work for commercial purposes, other than the cases listed above, without the explicit permission of the artist.
 • During the contest the works remain the property of the artists. Admitting the artworks to the collection of the Middelheim Museum, if appropriate, will follow a separate process of negotiation with the management of the museum and is not in any way connected with the contest.
 • In the case of abuse or fraud, the design of the contestant will be eliminated from the contest. By entering the contest, the artist assumes full liability in the case of abuse or fraud, and safeguards the organiser against being held responsible or liable in any way for the abuse or fraud.

 

 1. Liability
 • The artist is responsible for the insurance of his or her risks. Participation and involvement of the City of Antwerp and its staff and the Middelheim Promotors vzw cannot be invoked to obtain complete or partial discharge of liability.
 • The City of Antwerp covers insurance of the work of the artist during the exhibition for the risks associated with the exhibition of the work.

 

 1. Miscellaneous
 • All additional information and/or publications related to the contest shall be part and package of the contest rules. There will not be any correspondence entertained on the contest rules, the selection of the candidates or the awarding of the prizes.
 • The organiser reserves the right to alter (part of) the organisation of the contest or to postpone, shorten or withdraw the contest, if circumstances so require, without any liability.
 • No objection can be made against the composition and decisions of the jury, and there will be no correspondence entertained relating to this.

9. Acceptance of the rules

By registering for the Middelheim Museum Young Artists Prize, participating artists fully and unconditionally accept the provisions of these rules.

 

 

Creatiewedstrijd 2015

Naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de vzw Middelheim Promotors werd in 2014, in samenwerking met het Middelheimmuseum, een creatiewedstrijd voor jonge kunstenaars gelanceerd.

Alle studenten en oud-studenten (maximum 30 jaar oud) die studeren of gestudeerd hebben aan een officiële Belgische kunsthogeschool konden aan de wedstrijd deelnemen. Van 1 oktober 2014 tot 31 januari 2015 werd door de 67 deelnemers een  ontwerp ingediend voor de realisatie van een werk in openlucht. De jury, bestaande uit Luc Bertrand (voorzitter), Carine Fol, Denis Gielen, Philip Heylen, Angel Vergara, Henk Visch en Sara Weyns selecteerde uit deze inzendingen drie laureaten, m.n. Jesse Cremers, Kasper De Vos en Amber Vanluffelen die elk een bedrag van (maximum) 5.000 euro ontvingen om hun ontwerp te realiseren. Op 24 oktober 2015, bij de officiële opening van de feestelijkheden van het jubileumjaar, koos de jury het werk “Untitled” van Amber Vanluffelen als winnaar van de creatiewedstrijd. Een beschouwing over en een beschrijving van het winnende werk vindt u via deze link. De gerealiseerde projecten van de drie laureaten zullen gedurende 6 maanden in het Middelheimmuseum tentoongesteld worden. Een korte beschrijving van hun werken vindt u verder op deze pagina. De projecten van de andere kandidaten konden worden ingezien in het Braempaviljoen tijdens de tentoonstelling “Le Bruit des Choses” en kan u nog steeds bekijken via onderstaande link..

Hieronder vindt u ook nog een film waarin enkele van de kandidaten aan bod komen. Om misverstanden te vermijden, vermelden we dat alle deelnemers uit de lijst in aanmerking kwamen voor de ledenprijs en niet de deelnemers die ook een filmpje aanleverden.

Deze wedstrijd wordt gerealiseerd met de steun van Delen Private Bank(hoofdsponsor) en van het Erfgoedfonds, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.

De Laureaten

Cremers Jesse

(Alès, 6 augustus 1985)
Master in de beeldende kunsten (afstudeerrichting vrije kunsten) – LUCA

Jesse werd geïnspireerd door een oude reddingsboei aan de oever van de vijver.

Deze reddingsboei lijkt daar al jaren aan die paal te hangen zonder ooit gebruikt te worden. Hoogstwaarschijnlijk hangt hij daar enkel omwille van één of andere regelgeving die zijn aanwezigheid daar verplicht. Daarom leek het hem sympathiek om een boei zo aan te passen dat hij op een meer opwindende manier kan wachten.

De aangepaste boei van Jesse drijft op het water maar beweegt zich ook voort. Draaiend rond zijn as beweegt hij steeds in een rechte lijn over het water tot hij de oever bereikt, daar verandert hij van richting en gaat er weer vandoor tot hij weer op de kant botst. Denk aan de moderne robotische stofzuigers die automatisch door de ruimte bewegen. Zo zal de boei speurend naar te redden drenkelingen de vijver afgaan -daarbij hoogstwaarschijnlijk in conflict tredend met de eenden.

Wat je te zien krijgt is dus een soort overijverige reddingsboei die zich autonoom en willekeurig op het wateroppervlak zal bewegen.

De Vos Kasper

(Antwerpen, 28 juli 1988)
Master in de beeldende kunsten (afstudeerrichting vrije kunsten) – Hogeschool Gent

Aan’schouw’ is een installatie bestaande uit drie structuren, opgesteld in groep, die schoorstenen voorstellen.

De schoorstenen zijn monumentaal van aard en geïnspireerd op de typerende Belgische bouwstijl waarbij de uniciteit van de doe-het-zelver sprekend naar voren komt.

Onderaan in de sculpturen zijn er openingen voorzien die een functioneel aspect van deze installatie herbergen: namelijk de mogelijkheid om te barbecueën is mee in deze sculpturen ingebouwd. De bakstenen schoorstenen verwijzen naar de gemetselde sokkels die in het museum alom tegenwoordig zijn.

Aan’schouw’ is een installatie die mensen rondom zich verzamelt, die verhalen en ervaringen uitwisselen bij het eten van voedsel, dat is bereid in een schoorsteen als symbool voor de welvaart van onze cultuur.

Vanluffelen Amber

(Brasschaat, 22 maart 1991)
Studente Bachelor in de beeldende kunsten (afstudeerrichting vrije kunsten) – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Dit voorstel wil een synergie bewerken tussen enerzijds het Middelheimmuseum en anderzijds de publieke ruimte.

In de bestaande omheining die het museum begrenst, wil Amber een kleine opening maken. Aansluitend aan het gat dat zo ontstaat wordt een gang gebouwd met een lengte van 26 meter. Deze gang, breed genoeg voor één persoon, komt uit op een cirkelvormige plaats.

Zowel gang als eindpunt worden in hetzelfde materiaal gemaakt als het al bestaande hekwerk. Door de totale publieke ruimte te laten binnendringen in het museum creëert ze zo een tussenruimte met een dubbele identiteit.

De toeschouwer zal zich op grond van het museum bevinden en hierdoor omringd zijn, zonder het contact met die ‘open’ publieke ruimte te verliezen.